ડૂસકું

આછી
ભૂરી-પીળી
લાઈટ માં..
એક ઓશીકું
પલળતું રહ્યું
આખીય… રાત
તારા
પડખાની…પેલી બાજુ એ
તને
ના સંભળાયું..??
એક
ડૂસકું.
– ચેતા

૨/૮/૨૦૨૦

Be Sociable, Share!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.