કથા-વ્યથા

ખૂબ રોમાંચક કથા છે,
મૂળમાં મારી વ્યથા છે..

છાયા તડકા વગેરે,
ક્યાં કશુંય સર્વથા છે?

માર્ગ ભૂલવા મને સતી,
એ બધા તું પણ તથા છે..

આંસુ આપ્યા છે બધાએ,
શું અહી એની પ્રથા છે?

ભીતરે બદલાવ અઢળક,
બહાર તો સઘળું યથા છે..

ખૂબ રોમાંચક કથા છે,
મૂળમાં મારી વ્યથા છે..

Be Sociable, Share!
This entry was posted in કાવ્ય, શેર-શાયરી.... Bookmark the permalink.

4 Responses to કથા-વ્યથા

  1. Very nice Priyesh !! keep it up.
    Beautiful verses , I like it.
    thanks !!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.