અષાઢી બીજ

My first kutchi poem on Kutchi New Year…

અષાઢી બીજ, મથે ચમકેતી વીજ
કે મનડો મુજો હેતથી ઉભરાજે ,
વરસેતો મીં , પંઢકે જલીયાં આંઉ કીં?
એનકે નેરી મુજી અખ શરમાજે ..

ગજ્જણ જા સૂર ને મોર જા ટહુકાર,
જાણે નવા કો’ક રાગ પ્યા સોણાજે ,
મોસમ આય મઠડ઼ી ને મટ્ટી પઇ ફોરે,
ઈ કુધરત જો રૂપ કીં ભૂલાજે ?

કચ્છડે જો ધોસ્ત મઠો મીં આય આયો ,

નવે વરેજીયું વધામણીયું સોણાજે ,
મઠડ઼ો વતન ને એનજા મઠડ઼ા ઐં માડ઼ુ,
અસીં કચ્છી ઐંયું ગર્વથી ચોવાજે ..

Be Sociable, Share!
This entry was posted in કચ્છી. Bookmark the permalink.

2 Responses to અષાઢી બીજ

  1. ‘Happy Ashadhi Beej’ and wish you all ‘a very happy Kachchhi new year’ !!!
    Kachchh has been a mystifying experience for me since last 09 years now. it has been always dear to me for lots and lots of reasons and many unforgettable moments and the lifelong associations that it has given to me. And above all the ‘creative outlet’ of mine which was re-born here only… !!
    ‘Kachchh ‘…. iske jaisa kuchh nahin !!!
    Thanks Shabnam for this beautiful poem !!

  2. shabnam khoja says:

    ji sir…kutch k jaisa ku6 nahi…thnx for ur valuable comment..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.