“અનુભૂતિ”

“કાનોમાં પડતાં જ શબ્દો હૃદયમાં ઉતરી ગયા…

લોહીમાં ભળી પડઘાં એના રોમ રોમ પથરાઈ ગયા..”

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ. Bookmark the permalink.

2 Responses to “અનુભૂતિ”

 1. Darshan Mehta says:

  Such Imagination!!!!
  Such involvement borders meditation…
  To express such feelings one needs to experience them….
  Very aptly expressed…..exceptional!!!

 2. ચેતના ભટ્ટ says:

  Thank you so..much sir ..!
  Its honoured..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.