સબંધ…

સબંધો રૂપી બીજ રોપાયું ,
થોડું સ્વાર્થ નું ખાતર ભળ્યું,

સમય જતા..

રીત રસમ સમાજ રૂપી વાતાવરણ નડ્યું,
યાદો નું ઘટાદાર વ્રુક્ષ,
ના કદી સ્નેહ ની સુવાસ,
ના કદી વસંત ની મજા,
સબંધો ની ખીલતી કુંપળો
એટલુજ પૂછે..
સદાય પાનખર કા..????

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ. Bookmark the permalink.

1 Response to સબંધ…

  1. મુસ્તાક says:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.