નીરવ શાંતિ..

કેવી બેવફાઈ, કેવી બેરુખી,
કોને શુ જોઈએ છે,
ક્યા ખબર છે કોઈને..?

આ શાની તરસ છે..શાની અભિપ્સા..???
અપેક્ષાના ઢગલામાં,આશાની વાટ છે.

બસ..

પ્રેમને શોધતી મારી આંખ અને …….નીરવ શાંતિ.

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ. Bookmark the permalink.

4 Responses to નીરવ શાંતિ..

 1. અપેક્ષા સોલંકી says:

  અપેક્ષાના ઢગલામાં, આશાની વાટ છે.. સરસ!

 2. નિરાલી says:

  ઓમ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:.. 🙂

  nice..

 3. આશિષ says:

  તારી પાસે તો અભિવ્યક્તિનો ખજાનો છે!!!
  Wonderful!

 4. PEACE

  graceful peace or peaceful grace ?
  what u prefer my dear guest .
  i am the honour of silence .
  what is border of your best ?

  nothing is possible without a hope .
  & hope is finally a hanging rope.
  you will survive but you have to cope .
  learn nothing to expect & nothing to dope .

  SHARAYAN ( DR. SHREENIWAS RAUT )

Leave a Reply to SHARAYAN ( DR. SHREENIWAS RAUT ) Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.