“સહેલું નથી “

તારા વિના રહેવું સહેલું નથી ,
પલ પલ મરવું સહેલું નથી,

તને ક્યાં કદર છે મારા પ્રેમ ની ,
આમ તરછોડવું સહેલું નથી,

વફા તો જો મારા પ્રેમ ની,
તને બેવફા કેહવું સહેલું નથી.

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.