મન……

તારી એક નઝર ને જંખે છે મન,

તારા એક સ્પર્શ ને જંખે છે મન,

તું કરે ના કરે, તને રોજ યાદ કરે છે મન,

તું આવે ના આવે, તારી રાહ રોજ જુએ છે મન…

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.