શું?????

તારી આજુબાજુ ફરતી,
મારી નાની નાની આંખોનું શું?

તારી પાસે આવી ભટકાઈને,
ચૂર ચૂર થતી મારી લાગણીઓનું શું?

તને સમજવાના પ્રયાસમાં,
રોજ ગોથા ખાતી મારી સમજણનું શું?

તારા આપેલા દર્દો પર……,
મારાં અસંખ્ય આંસુઓની ખારાશનું શું?

 

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ. Bookmark the permalink.

1 Response to શું?????

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.