કથા-વ્યથા

ખૂબ રોમાંચક કથા છે,
મૂળમાં મારી વ્યથા છે..

છાયા તડકા વગેરે,
ક્યાં કશુંય સર્વથા છે?

માર્ગ ભૂલવા મને સતી,
એ બધા તું પણ તથા છે..

આંસુ આપ્યા છે બધાએ,
શું અહી એની પ્રથા છે?

ભીતરે બદલાવ અઢળક,
બહાર તો સઘળું યથા છે..

ખૂબ રોમાંચક કથા છે,
મૂળમાં મારી વ્યથા છે..

આ રચનાને શેર કરો..
This entry was posted in કાવ્ય, શેર-શાયરી.... Bookmark the permalink.

4 Responses to કથા-વ્યથા

  1. Very nice Priyesh !! keep it up.
    Beautiful verses , I like it.
    thanks !!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.