ભરતી-ઓટ

એક ઊંડા દરિયા જેવી હું..
અનંત ખાલીપો મારી અંદર..

ભરતી-ઓટ  તો આવે છે લાગણીઓની પણ,
માત્ર કિનારાઓ પર..

 

 

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ. Bookmark the permalink.

1 Response to ભરતી-ઓટ

  1. Darshan Mehta says:

    A profound thought……
    Reminds me of a read many years back, if i am not mistaken by Mr Vinod Bhatt where in he had commented on the masks we wear – at one point the protagonist says that he needs to wear the mask of happiness – Its Diwali……
    Well put, Ms Chetna….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.