અછાંદસ


આવી
રીતે, ગમે ત્યાં
એન્ટર મારી મારીને
ગદ્યને બનાવી પદ્ય ને પછી,
પૂછે છે કે કેવી લાગી મારી અછાંદસ?

હું,
જોઉં,
અવાચક શી
નજરે, ને કરું પ્રયત્ન
કે કંઇ તો સમજાય. પછી, આખરે,
એમ કહી દઉં છું કે, વાહ આશ! શું ડીઝાઈન છે..

(આ સરખા જ અર્થ વાળી એક અંગ્રેજી કવિતા વાંચી હતી..
સોર્સ નથી મળતો.. મળતાં જ શેર કરીશ..)

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ. Bookmark the permalink.

1 Response to અછાંદસ

  1. નિરાલી says:

    ખરેખર! મને પણ એ જ કહેવાનું મન થાય છે.. વાહ આશ! શું ડીઝાઈન છે.. 😛

    Hilarious & Nice!

Leave a Reply to નિરાલી Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.