મન……

તારી એક નઝર ને જંખે છે મન,

તારા એક સ્પર્શ ને જંખે છે મન,

તું કરે ના કરે, તને રોજ યાદ કરે છે મન,

તું આવે ના આવે, તારી રાહ રોજ જુએ છે મન…

આ રચનાને શેર કરો..
This entry was posted in અછાંદસ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply